Tin cổ đông
Tin cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2011

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011        

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tài liệu - Download cả 4 file về giải nén ra.

Báo cáo tài chính năm 2008

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008  

Báo cáo Tài chính năm 2007

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007
Trang 6 trong tổng số 6

Đối tác

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5