Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

15/03/2022 08:30:00 AM

(cmamc.com.vn) - 

TỒNG CỒNG TY KHOÁNG SÀN - TKV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỒNG TY CỚ PHẦN KHOÁNG SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VẢ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Số:/f2f/TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 15 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Trụ sở chính: Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - TP Cao Bằng.

Điện thoại: 02063 505505 Fax: 02063 852579.

Website: cmamc.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách ngưòi sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng. Mã chứng khoán: KCB.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

Sàn giao dịch: UpCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/4/2022.

 

 • Lý do và mục đích

 

 • Tham dự Đại hội đồrig cổ đông thường niên 2022.

 

 • Nội dung cụ thể

 

 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
 • Thời gian thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Dự kiến tổ chức vào ngày 26/4/2022.
 • Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên.
 • Nội dung họp: Theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty được quy định tại khoản 2, điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đe nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

 • Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.
 • Địa chỉ email nhận fĩle dữ liệu:

kslkcaobang2013@gmail.com; bien40amt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • UBCKNN; SGDCK HN.
 • Website Công ty;
 • Lưu TCHC, Thư ký Công ty.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcmamc@gmail.com